en-USsv-SE
You are here:   News

News

21

Styrelsen har fått goda konstruktiva idéer och med hjälp av dessa gjort ett förslag till revidering av stadgarna vilket överlämnas till årsmötet 2016-02-22 att besluta.
För att sammanfatta förslaget lyder det då:
- Styrelsen består av ordförande som väljs för en mandatperiod på två år samt tre ledamöter som väljs för en tid av två år så dessa går omlott och väljs vid varannat årsmöte.
- Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
- Styrelsen utökas med en suppleant som väljs för en mandatperiod på ett år.
- Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästföljande årsmöte.
- Valberedningen utökas till att bestå av två personer varav en sammankallande valda av årsmötet.
Gällande stadgar återfinns här: http://www.sqlug.se/Portals/0/About/Stadgar_SQLug.pdf


§ 6 Styrelsen
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Dess medlemmar väljs för en tid av ett till två år, på sådant sätt att inte mer än hälften av styrelsemedlemmarnas mandattid går ut vid ett och samma årsmöte.
Styrelsens medlemmar väljs vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
Styrelsen består av ordförande och tre ledamöter samt en suppleant.
Styrelsen utser bland sina ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästföljande årsmöte.
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av ordföranden och kassören gemensamt. Styrelsen handhar och förvaltar föreningens egendom och är gemensamt ansvarig för föreningens ekonomiska medel.
Styrelsens säte är i Stockholms kommun av Stockholms län.


§ 14 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av två år (ojämna år).
11. Val av en (ojämna år) eller två ledamöter (jämna år) i styrelsen för en tid av två år.
12. Eventuella fyllnadsval.
13. Val av suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant.
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
    Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.


§ 15 Valberedningen
Valberedningen består av två personer varav en sammankallande valda av årsmötet. Valberedningen ska senast 14 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Valberedningen ska till årsmötet ta fram ett förslag på ledamöter och suppleant till styrelsen.
Undantaget är valet av valberedning, där valberedningen inte ska ta fram ett förslag. Till årsmötet ska valberedningen redovisa vilka övriga medlemmar, utöver de av valberedningen föreslagna, som nominerats till olika uppdrag i föreningen.

11

Välkommen till SQLUG träff med Damian Widera och årsmöte i Stockholm den 22/2 kl 17:00.

Vi har glädjen att åter få besök av ingen mindre än den välkände och SQL Server MVPn; Damian Widera.

Plats: Microsoft (Finlandsgatan 36, Akalla)
Tid: 22:a februari kl 17.00 - 19:30
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/20955737174


Session info:
The next version; SQL Server 2016
The new administrative features that will be available in the next version.
* Stretch Database
* Query Store
Damian Widera bio:
Software engineer with 10+ years of professional experience in all aspects of software development.
Damian participated in a number of projects in international environments and possesses practical knowledge of procedures and tools which are necessary for successful implementation of such projects.
Now he focuses on building solutions based on Microsoft SQL Server environment (including complex database driven systems, database administering, tuning and optimization).
Damian is experienced speaker and columnist. Damian holds various Microsoft Certifications: he is a Microsoft Certified Trainer, Solution Developer or .NET and Database Administrator from 2004. He now is also an MCSE of Data Platform. Describes himself as an energetic actor.

The presentation will be held in English.
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Efter Damian´s presentation kommer SQLUGs årsmöte att hållas.


Förslag till stadgeändringar
Styrelsen har fått goda konstruktiva idéer och med hjälp av dessa gjort ett förslag till revidering av stadgarna vilket överlämnas till årsmötet att besluta. Förslaget finns publicerat under Nyheter på hemsidan vår hemsida www.sqlug.se

Valberedningen

Som ni vet är SQLUG en medlemsstyrd förening, och nu är det snart dags att på årsmötet välja styrelse inför nästa verksamhetsår.
Denna gång kommer en eller fler av styrelsens nuvarande medlemmar inte att ställa upp för omval, varför det är extra viktigt att vi får in nomineringar från er.
Kontakta valberedingen på email adress steinar.andersen@sqlservice.se med dina förslag!


Agenda SQLUG årsmöte
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
11. Val av vice ordförande för en tid av ett år.
12. Val av sekreterare för en tid av ett år.
13. Val av kassör för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av en person.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.
17. Stadgeändring och Övriga frågor.

För mera information finns föreningens stadgar publicerade på SQLug.se

13

Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG. 
 

 

10

Tävlingen är slutligen avgjord!

Vi gratulerar Sergey Klimkevich, Thomas Cook, som nu kan titulera sig 2015 års svenska mästare på T-SQL utveckling. Stort grattis också till Stefan Gustafsson för andraplatsen och Daniel Hutmacher för tredje plats.
Till årets tävling kom det in 39 tävlingsbidrag, varav 15 godkändes. Läs mer på den officiella tävlingssidan: http://sqlugchallenge.azurewebsites.net/ samt under forumet.
 

15

Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG. 
 

14

Välkommen till SQLUG-träff med Kalen Delaney i Stockholm den 9/12 då hon kommer prata om In-Memory OLTP.

Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Onsdagen den 9:e december kl 18:00 - 20:00
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.
För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/19083908484

Varmt välkomna!

P.S. Kalen Delaney håller en kurs en hel vecka. Detta kan vara sista tillfället någonsin att gå en kurs för Kalen i Sverige, eftersom hon har planer på att pensionera sig. D.S.

08

SQLug.se Challenge är svenska mästerskapen för T-SQL utvecklare som arrangeras varje år sedan 2010. Syftet med tävlingen är att lösa en programmeringsuppgift på SQL Server med bäst prestanda (enligt mätmetod specificerad i uppgiften).

Läs mer på den officiella tävlingssidan och börja gnugga geniknölarna: http://sqlugchallenge.azurewebsites.net/

04

Ett stort tack till Chris Webb för hans mycket uppskattade föreläsningar i Malmö, Göteborg och Stockholm om: Best practices for collecting and analysing data with Power Query.

Chris presentation och demoskripten finns att hämta här:
http://www.sqlug.se/Portals/0/Nyheter/Chris_Webb_Malmo_Gothenburg_Stockholm_Sep2015.zip

För dem som missade Chris presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:
http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Och även på sedvanlig plats:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

11

Välkommen till SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Stockholm den 17/11

Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Tisdag 17:e november kl 18:00 - 20:00

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

Dynamiska sökningar
Många applikationer har funktioner där användarna kan ange många olika sökvillkor för att hitta information. Att implementera sådana sökningar så att de blir effektiva och lätta att underhålla är alltid en utmaning.
I denna presentation ska vi främst titta på två lösningar: statisk SQL med OPTION (RECOMPILE) och dynamisk SQL. Vi ska titta på hur man implementerar dem, och när man ska välja den ena eller den andra.

 

Biografi:

Erland Sommarskog utsågs som den andre i Sverige MVP på SQL Server 2001, som tack för sin aktivitet i newsgrupper och forum i SQL Server, något han fortsatt sedan dess, driven av ett brinnande intresse att hjälpa
människor att använda SQL Server bättre. Han publicerar också längre artiklar kring SQL Server på sin väbbplats www.sommarskog.se.
I yrkeslivet är han egen företagare och säljer konsulttjänster kring SQL Server.

Läs mer och anmäl er på:

SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Stockholm:
Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Tisdag 17:e november kl 18:00 - 20:00
http://www.eventbrite.com/event/18542223289

SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Göteborg:
Plats: Göteborg City Konferens
Tid: Onsdag 18:e november kl 14:30 - 16:30
http://www.eventbrite.com/event/18542354682

SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Malmö:
Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: Torsdag 19:e november kl 09:00 - 11:00
http://www.eventbrite.com/event/18542429907

Varmt välkomna!

10

Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG. 
 

02

SQLUG vill rikta ett stor tack till Boris Hristov för hans brillianta presentation vid SQLUG-mötet den 1:a september inför en lite mindre men tapper och intresserad skara.
Boris presentationsfil samt T-SQL skripten finns att hämta nedan:

För dem som missade Boris presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:
http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Och även på sedvanlig plats:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

28

Välkommen till SQLUG-träff med Chris Webb i både Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vi har fått förmånen att välkomna till träff med Chris Webb som gör en Sverige-turné på tre orter.

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

The presentation will be held in English.


Best practices for collecting, combining and analysing data with Power Query
So you’ve played around with Power Query in Excel; now it’s time to put it to work. In this session you’ll learn how to ‘think’ in Power Query. You’ll see a number of examples of how Power Query can be used to solve real world problems and understand the best practices and patterns that you can take back to work and use immediately. Examples will include:
• Creating and using a parameter table
• Combining data from multiple Excel workbooks into a single data set
• Handling errors and unavailable data sources
• Calling web services, handling authentication and working with XML
• Performing sentiment analysis in Excel with Power Query and Azure Machine Learning

 

Bio:
Chris Webb is an independent consultant and trainer based in the UK, specialising in SQL Server Analysis Services, MDX, DAX, Power Pivot, Power Query and Power BI. A regular speaker at user groups and conferences around the world, such as SQLBits, the PASS Summit and the PASS Business Analytics Conference, he has received Microsoft's Most Valuable Professional (MVP) award for ten years running. He is the co-author of several books such as "MDX Solutions", "Expert Cube Development with SQL Server Analysis Services", "SQL Server Analysis Services 2012: The BISM Tabular Model" and “Power Query for Power BI and Excel” and blogs about Microsoft BI at http://blog.crossjoin.co.uk/ . More information about his consultancy can be found at http://www.crossjoin.co.uk and his training courses at http://www.technitrain.com

Läs mer och anmäl er på:

SQLUG-träff med Chris Webb i Malmö:
Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: Onsdag 23:e september kl 14:00 – 16:00
http://www.eventbrite.com/event/17558834948


SQLUG-träff med Chris Webb i Göteborg:
Plats: Göteborg City Konferens
Tid: Torsdag 24:e september kl 14:00 – 16:00
http://www.eventbrite.com/event/17558927224


SQLUG-träff med Chris Webb i Stockholm:
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset
Tid: Fredagen 25:e september kl 10:00-12:00
http://www.eventbrite.com/event/17473992181

Varmt välkomna!

21

Välkommen till SQLUG-träff med Boris Hristov i Stockholm den 1/9 kl 18.00

Plats: Microsoft, Finlandsgatan 36
Tid: Tisdagen 1:a september kl 18:00-20:00

Anmälan: http://eventbrite.com/event/17124572056

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

The presentation will be held in English.

Topic: Deep dive into Isolation Levels

Abstract:
The topic of SQL Server concurrency is one that many people want to understand really well, but at the same time is one that doesn't get the needed attention for some reason. In addition, isolation levels can play a huge role in both the performance and the scalability of every application and so the proper choice of isolation level is crucial. In this session we are going to go deep into the world of SQL Server isolation levels and see what is the behavior of each one of them. We will discuss how we should approach the final decision on which level we should go with and how we can actually effectively troubleshoot concurrency issues. Last, but not at least, we will take a look at what is going on behind the scenes when our applications work and what differentiates one isolation level from the other. The session is suitable for both application developers and DBAs who want to advance their knowledge in the unending world of SQL Server concurrency.

 


Bio:
Boris is a SQL Server Consultant, MVP and Freelance Trainer from Bulgaria who you can regularly see speaking at conferences all across Europe. He is also a Pluralsight Author and has delivered numerous trainings for both students and companies from various industries. Boris loves to share his knowledge online as part of podcasts, webcasts or on his blog – http://borishristov.com. The fastest way you can reach him is on Twitter where he writes under @BorisHristov and you can even join him for a SQLHangout which are video conversations that he hosts with people from the SQL Server community. Boris holds MCSE for both Data Platform and Business Intelligence and is Microsoft Certified Trainer.

Varmt välkomna!

11

Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG. 
 

 

17

Inbjudan SQLUG-träff med Klaus Aschenbrenner i både Malmö, Göteborg och Stockholm 
 

Vi har fått förmånen att välkomna till träff med Klaus Aschenbrenner som gör en Sverige-turné strax innan midsommar på tre orter.

Session info:
Fast your seatbelt - Troubleshooting ugly SQL Server problems

Do you have enough from "normal" performance tuning sessions? You can't hear anything about Indexing and Execution Plans anymore? Then you are right in this session! In this session we will walk into the heart of SQL Server, and you will see performance bottlenecks and error conditions, from which your production SQL Server's should be afraid of. You will learn some troubleshooting techniques with which you can identify and solve the most difficult SQL Server problems. Agenda at a glance:
*) Hold Locks with Read Committed
*) ThreadPool Starvation
*) TempDb Latch Contention
*) Spinlock Contention


Bio:
Klaus Aschenbrenner provides with his company SQLpassion SQL Server consulting & training services across Europe. Klaus works with SQL Server 2005/2008/2012/2014 from the very beginnings. Klaus has also written the book Pro SQL Server 2008. Further information about Klaus you can find on his homepage at http://www.SQLpassion.at. He also twitters at http://twitter.com/Aschenbrenner.


Läs mer och anmäl er på:

SQLUG-träff med Klaus Aschenbrenner i Malmö:
Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: Tisdagen den 16:e juni kl 09.00 - 11.00
https://www.eventbrite.com/e/sqlug-traff-med-klaus-aschenbrenner-i-malmo-tickets-17021385422


SQLUG-träff med Klaus Aschenbrenner i Göteborg:
Plats: Göteborg City Konferens
Tid: Tisdagen den 16:e juni kl 17.00 - 19.00
https://www.eventbrite.com/e/sqlug-traff-med-klaus-aschenbrenner-i-goteborg-tickets-17021467668


SQLUG-träff med Klaus Aschenbrenner i Stockholm
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset
Tid: Onsdagen den 17:e juni kl 18.00 - 20.00
https://www.eventbrite.com/e/sqlug-traff-med-klaus-aschenbrenner-i-stockholm-tickets-17021582010


Varmt välkomna!

Page 2 of 14First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last