en-USsv-SE

Active Forums

PrevPrev Go to previous topic
NextNext Go to next topic
Last Post 21 Mar 2012 12:18 PM by  HenrikF
SQLug.se challenge 2011
 117 Replies
Sort:
You are not authorized to post a reply.
Page 3 of 6 << < 12345 > >>
Author Messages
Eddan
New Member
New Member
Posts: 11


--
06 Apr 2011 11:08 PM
--Mitt bidrag
;
WITH allMatch AS
(
SELECT peopleId, WantedSetID, count(wa.attributeId) noOfattributes
FROM wantedAttribute wa
INNER JOIN peopleAttribute pa ON wa.attributeID = pa.attributeID
AND wa.attributeValue= pa.attributeValue
GROUP BY peopleID, WantedSetID
),
noOfAttributesTofulFill AS
(
SELECT WantedSetID, Count(attributeID) noOfattributes
FROM wantedAttribute
GROUP BY WantedSetID
)
SELECT allm.peopleId, allm.WantedSetID
FROM allMatch allm
INNER JOiN noOfAttributesTofulFill noa ON noa.WantedSetID=allm.WantedSetID
AND noa.noOfAttributes=allm.noOfAttributes
Eddan
New Member
New Member
Posts: 11


--
06 Apr 2011 11:08 PM
--Mitt bidrag
;
WITH allMatch AS
(
SELECT peopleId, WantedSetID, count(wa.attributeId) noOfattributes
FROM wantedAttribute wa
INNER JOIN peopleAttribute pa ON wa.attributeID = pa.attributeID
AND wa.attributeValue= pa.attributeValue
GROUP BY peopleID, WantedSetID
),
noOfAttributesTofulFill AS
(
SELECT WantedSetID, Count(attributeID) noOfattributes
FROM wantedAttribute
GROUP BY WantedSetID
)
SELECT allm.peopleId, allm.WantedSetID
FROM allMatch allm
INNER JOiN noOfAttributesTofulFill noa ON noa.WantedSetID=allm.WantedSetID
AND noa.noOfAttributes=allm.noOfAttributes
Eddan
New Member
New Member
Posts: 11


--
06 Apr 2011 11:09 PM
--Mitt bidrag
;
WITH allMatch AS
(
SELECT peopleId, WantedSetID, count(wa.attributeId) noOfattributes
FROM wantedAttribute wa
INNER JOIN peopleAttribute pa ON wa.attributeID = pa.attributeID
AND wa.attributeValue= pa.attributeValue
GROUP BY peopleID, WantedSetID
),
noOfAttributesTofulFill AS
(
SELECT WantedSetID, Count(attributeID) noOfattributes
FROM wantedAttribute
GROUP BY WantedSetID
)
SELECT allm.peopleId, allm.WantedSetID
FROM allMatch allm
INNER JOiN noOfAttributesTofulFill noa ON noa.WantedSetID=allm.WantedSetID
AND noa.noOfAttributes=allm.noOfAttributes
Eddan
New Member
New Member
Posts: 11


--
06 Apr 2011 11:10 PM
--Mitt bidrag
WITH allMatch AS
(
SELECT peopleId, WantedSetID, count(wa.attributeId) noOfattributes
FROM wantedAttribute wa
INNER JOIN peopleAttribute pa ON wa.attributeID = pa.attributeID
AND wa.attributeValue= pa.attributeValue
GROUP BY peopleID, WantedSetID
),
noOfAttributesTofulFill AS
(
SELECT WantedSetID, Count(attributeID) noOfattributes
FROM wantedAttribute
GROUP BY WantedSetID
)
SELECT allm.peopleId, allm.WantedSetID
FROM allMatch allm
INNER JOiN noOfAttributesTofulFill noa ON noa.WantedSetID=allm.WantedSetID
AND noa.noOfAttributes=allm.noOfAttributes
Eddan
New Member
New Member
Posts: 11


--
06 Apr 2011 11:10 PM
--Mitt bidrag
WITH allMatch AS
(
SELECT peopleId, WantedSetID, count(wa.attributeId) noOfattributes
FROM wantedAttribute wa
INNER JOIN peopleAttribute pa ON wa.attributeID = pa.attributeID
AND wa.attributeValue= pa.attributeValue
GROUP BY peopleID, WantedSetID
),
noOfAttributesTofulFill AS
(
SELECT WantedSetID, Count(attributeID) noOfattributes
FROM wantedAttribute
GROUP BY WantedSetID
)
SELECT allm.peopleId, allm.WantedSetID
FROM allMatch allm
INNER JOiN noOfAttributesTofulFill noa ON noa.WantedSetID=allm.WantedSetID
AND noa.noOfAttributes=allm.noOfAttributes
Eddan
New Member
New Member
Posts: 11


--
06 Apr 2011 11:11 PM
--Mitt bidrag
;
WITH allMatch AS
(
SELECT peopleId, WantedSetID, count(wa.attributeId) noOfattributes
FROM wantedAttribute wa
INNER JOIN peopleAttribute pa ON wa.attributeID = pa.attributeID
AND wa.attributeValue= pa.attributeValue
GROUP BY peopleID, WantedSetID
),
noOfAttributesTofulFill AS
(
SELECT WantedSetID, Count(attributeID) noOfattributes
FROM wantedAttribute
GROUP BY WantedSetID
)
SELECT allm.peopleId, allm.WantedSetID
FROM allMatch allm
INNER JOiN noOfAttributesTofulFill noa ON noa.WantedSetID=allm.WantedSetID
AND noa.noOfAttributes=allm.noOfAttributes
Göran
New Member
New Member
Posts: 11


--
07 Apr 2011 08:48 AM
Hej !

Här kommer mitt bidrag, kanske blir det flera :-). Får man någon återkoppling på era körtider ?

Mvh
Göran Rönnbäck, SQL Service

1. Setup

CREATE PROCEDURE [dbo].[SQLUG_GetRows]

AS

/*

DBCC DROPCLEANBUFFERS

DBCC FREEPROCCACHE

EXEC [dbo].[SQLUG_GetRows]

*/

SET NOCOUNT ON

SELECT WantedAttribute.WantedSetID, WantedAttribute.AttributeID, WantedAttribute.AttributeValue,

PeopleAttribute.PeopleID

INTO #tmpSQLUG

FROM WantedAttribute INNER JOIN

PeopleAttribute ON WantedAttribute.AttributeID = PeopleAttribute.AttributeID

AND WantedAttribute.AttributeValue = PeopleAttribute.AttributeValue

SELECT DISTINCT #tmpSQLUG.PeopleID, #tmpSQLUG.WantedSetID

FROM #tmpSQLUG

CROSS APPLY

(

SELECT [WantedSetID], COUNT(*) AS Count_WantedSetID

FROM [dbo].[WantedAttribute] Wanted

WHERE Wanted.WantedSetID = #tmpSQLUG.WantedSetID

GROUP BY [WantedSetID]

) AS Wanted

CROSS APPLY

(

SELECT [WantedSetID], COUNT(*) AS Count_WantedSetID

FROM #tmpSQLUG People

WHERE People.WantedSetID = #tmpSQLUG.WantedSetID AND

People.PeopleID = #tmpSQLUG.PeopleID

GROUP BY [WantedSetID]

) AS People

WHERE Wanted.Count_WantedSetID = People.Count_WantedSetID

DROP TABLE #tmpSQLUG

GO

2. Exekveringsdel som skall kunna kras flera gnger

EXEC [dbo].[SQLUG_GetRows]

3. Cleanup

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[SQLUG_GetRows] Script Date: 04/06/2011 19:27:27 ******/

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[SQLUG_GetRows]') AND type in (N'P', N'PC'))

DROP PROCEDURE [dbo].[SQLUG_GetRows]

GOLars Gråmark
New Member
New Member
Posts: 5


--
10 Apr 2011 02:36 PM
Test. Vill bara säkerställa att min lösning inte publiceras automatiskt mvh Lars Gråmark
Lars Gråmark
New Member
New Member
Posts: 5


--
10 Apr 2011 02:36 PM
Test. Vill bara säkerställa att min lösning inte publiceras automatiskt mvh Lars Gråmark
Lars Gråmark
New Member
New Member
Posts: 5


--
10 Apr 2011 02:36 PM
Test. Vill bara säkerställa att min lösning inte publiceras automatiskt mvh Lars Gråmark
Lars Gråmark
New Member
New Member
Posts: 5


--
10 Apr 2011 02:37 PM
Test. Vill bara säkerställa att min lösning inte publiceras automatiskt

mvh
Lars Gråmark
Lars Gråmark
New Member
New Member
Posts: 5


--
10 Apr 2011 02:41 PM
Hej, här kommer mitt lösningsförslag.

mvh
Lars Gråmark

-----------------------
-- BEGIN setup.sql
-----------------------
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.indexes WHERE name = N'IX_PeopleAttribute_1')
DROP INDEX dbo.PeopleAttribute.IX_PeopleAttribute_1
GO
PRINT 'Creating index dbo.PeopleAttribute.IX_PeopleAttribute_1'
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PeopleAttribute_1
ON dbo.PeopleAttribute (AttributeID, AttributeValue, PeopleID)
WITH FILLFACTOR = 100
GO

IF EXISTS (SELECT name FROM sys.indexes WHERE name = N'IX_WantedAttribute_1')
DROP INDEX dbo.WantedAttribute.IX_WantedAttribute_1
GO
PRINT 'Creating index dbo.WantedAttribute.IX_WantedAttribute_1'
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_WantedAttribute_1
ON dbo.WantedAttribute (AttributeID, AttributeValue, WantedSetID)
WITH FILLFACTOR = 100
GO


-----------------------
-- BEGIN main.sql
-----------------------
IF OBJECT_ID( 'dbo.findPartners', 'P' ) IS NOT NULL
DROP PROCEDURE dbo.findPartners;
GO
PRINT 'Creating procedure dbo.findPartners'
GO
-- Recompile för att öka sannolikheten för en rimlig plan
-- oberoende hur last-testerna genomförs.
CREATE PROCEDURE dbo.findPartners
WITH RECOMPILE
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON

SELECT pa.PeopleID, wa.WantedSetID
FROM dbo.WantedAttribute wa WITH(NOLOCK)
JOIN dbo.PeopleAttribute pa WITH(NOLOCK)
ON wa.AttributeID = pa.AttributeID
AND wa.AttributeValue = pa.AttributeValue
GROUP BY pa.PeopleID, wa.WantedSetID
HAVING COUNT(*) >= (
SELECT COUNT(iwa.WantedSetID) as cnt
FROM dbo.WantedAttribute iwa WITH(NOLOCK)
WHERE iwa.WantedSetID = wa.WantedSetID
)
END
GO
--EXEC dbo.findPartners


-----------------------
-- BEGIN cleanup.sql
-----------------------
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.indexes WHERE name = N'IX_PeopleAttribute_1')
BEGIN
PRINT 'Dropping index dbo.PeopleAttribute.IX_PeopleAttribute_1';
DROP INDEX dbo.PeopleAttribute.IX_PeopleAttribute_1;
END

IF EXISTS (SELECT name FROM sys.indexes WHERE name = N'IX_WantedAttribute_1')
BEGIN
PRINT 'Dropping index dbo.WantedAttribute.IX_WantedAttribute_1'
DROP INDEX dbo.WantedAttribute.IX_WantedAttribute_1;
END

IF OBJECT_ID( 'dbo.findPartners', 'P' ) IS NOT NULL
BEGIN
PRINT 'Dropping procedure dbo.findPartners'
DROP PROCEDURE dbo.findPartners;
END
Christian J
New Member
New Member
Posts: 9


--
14 Apr 2011 10:12 AM
Hej!
Jag undrar om vi kan anta att kombinationen WantedSetID_AttributeID är unik? Det finns ingen constraint, men beskrivningen låter som att det skulle kunna finnas en.
/Christian
Christian J
New Member
New Member
Posts: 9


--
14 Apr 2011 03:55 PM
Glöm min fråga om uniqueness. Det finns jo visst en UX_WantedAttribute!
/Christian
Christian J
New Member
New Member
Posts: 9


--
14 Apr 2011 06:46 PM
Kul tävling tack att ni anordnar den!

Jag har en väldigt straight-forward lösning. Den presterar rätt bra så jag var nästan förvånad om den gav rätt resultat.
Här kommer min första kod i alla fall.

Hälsningar och tack igen,
Christian


/***************************************
Preparation script
***************************************/

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX UX_WantedAttribute_WantedSetID_AttributeValue_AttributeID ON [dbo].[WantedAttribute]
( WantedSetID ASC,
AttributeValue ASC,
AttributeID ASC) WITH
(PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF,
ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR=100)
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_PeopleAttribute_AttributeValue_AttributeID] ON [dbo].[PeopleAttribute]
( [AttributeValue] ASC,
[AttributeID] ASC) INCLUDE ( [PeopleID]) WITH
(PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF,
ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR=100)
GO
CREATE VIEW [dbo].[Matches]
AS (SELECT pa.PeopleID, wa.WantedSetID, matchCnt=COUNT(*)
FROM PeopleAttribute AS pa
INNER JOIN WantedAttribute AS wa ON pa.AttributeID=wa.AttributeID
AND pa.AttributeValue=wa.AttributeValue
GROUP BY pa.PeopleID, wa.WantedSetID
)
GO

/***************************************
Run query
***************************************/

SELECT PeopleID, WantedSetID
FROM Matches as x
CROSS APPLY (SELECT wantedCnt=COUNT(*)
FROM WantedAttribute
WHERE WantedSetID=x.WantedSetID
GROUP BY WantedSetId
) as w
WHERE x.matchCnt=w.wantedCnt

/***************************************
Cleanup script
***************************************/

DROP INDEX UX_WantedAttribute_WantedSetID_AttributeValue_AttributeID ON [dbo].[WantedAttribute]
DROP INDEX [IX_PeopleAttribute_AttributeValue_AttributeID] ON [dbo].[PeopleAttribute]
DROP VIEW [dbo].[Matches]

--- Scripts end


SwePeso
New Member
New Member
Posts: 67


--
20 Apr 2011 11:36 AM
Nya ställningar! Det är oerhört jämnt mellan bidragen.

T.ex mellan 1 och 12 skiljer det bara 3 sekunder!Jag har två bidrag kvar att utvärdera och det är två SQLCLR-rutiner.

Preliminärt resultat placerar dem nertill på listan.

***********************************************

* # * Förslag * Företag *

***********************************************

* 0 * Peso * *

* 1 * Martin Höglund * Bring Citymail *

* 2 * Eddan 1 * *

* 2 * Joel Greijer 1 * Releye AB *

* 4 * Christian 1 * *

* 4 * Per Scheffer 2a * Bizware *

* 4 * Per Scheffer 2b * Bizware *

* 4 * Peter Abelsson 1 * H & M *

* 4 * Zhong 3 * B3IT *

* 4 * Lars Gråmark 1 * *

* 4 * Henrik F 1 * *

* 4 * Patrik Molin 1 * Affecto *

* 12 * Zhong 2 * B3IT *

* 13 * Per Scheffer 1 * Bizware *

* 14 * Göran Rönnbäck 1 * SQL Service *

* 15 * Zhong 4 * B3IT *

* 16 * Malin D 1 * Affecto *

* * Zhong 1 * B3IT *

* * Malin D 2 * Affecto *

***********************************************Mitt bidrag (som är utom tävlan) är ca 20% snabbare än ledaren just nu, så det finns mer att göra på era bidrag.Om placeringen har ändrats sedan senast beror det på att testdatamängden utökats för att tydligare åskådliggöra skillnaderna i performance. Dock körs alla bidrag på samma datamängd vid varje tillfälle.Just nu ska ett rätt resultat returnera 281 625 rader.Göran
New Member
New Member
Posts: 11


--
20 Apr 2011 09:51 PM
Hej !

Här kommer mitt andra bidrag. önskvärt vore om det också blir bättre svarstider här än 13 dagar.

Mvh/
Göran Rönnbäck

1. Setup

CREATE VIEW [dbo].[qryWantedPeople]

AS

SELECT WantedAttribute.WantedSetID, PeopleAttribute.PeopleID, COUNT(*) AS qryWantedPeople_Count

FROM WantedAttribute INNER JOIN

PeopleAttribute ON WantedAttribute.AttributeID = PeopleAttribute.AttributeID

GROUP BY WantedAttribute.WantedSetID, PeopleAttribute.PeopleID

GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

AS

/*

DBCC DROPCLEANBUFFERS

DBCC FREEPROCCACHE

EXEC [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

*/

SET NOCOUNT ON

SELECT People.PeopleID, People.WantedSetID

FROM qryWantedPeople People

CROSS APPLY

(

SELECT [WantedSetID], COUNT(*) AS Count_WantedSetID

FROM [dbo].[WantedAttribute] Wanted

WHERE Wanted.WantedSetID = People.WantedSetID

GROUP BY [WantedSetID]

) AS Wanted

WHERE People.qryWantedPeople_Count = Wanted.Count_WantedSetID

GO

2. Exekveringsdel

EXEC [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

3. Cleanup

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]') AND type in (N'P', N'PC'))

DROP PROCEDURE [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

GO

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[qryWantedPeople]'))

DROP VIEW [dbo].[qryWantedPeople]

GO

Göran
New Member
New Member
Posts: 11


--
20 Apr 2011 09:51 PM
Hej !

Här kommer mitt andra bidrag. önskvärt vore om det också blir bättre svarstider här än 13 dagar.

Mvh/
Göran Rönnbäck

1. Setup

CREATE VIEW [dbo].[qryWantedPeople]

AS

SELECT WantedAttribute.WantedSetID, PeopleAttribute.PeopleID, COUNT(*) AS qryWantedPeople_Count

FROM WantedAttribute INNER JOIN

PeopleAttribute ON WantedAttribute.AttributeID = PeopleAttribute.AttributeID

GROUP BY WantedAttribute.WantedSetID, PeopleAttribute.PeopleID

GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

AS

/*

DBCC DROPCLEANBUFFERS

DBCC FREEPROCCACHE

EXEC [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

*/

SET NOCOUNT ON

SELECT People.PeopleID, People.WantedSetID

FROM qryWantedPeople People

CROSS APPLY

(

SELECT [WantedSetID], COUNT(*) AS Count_WantedSetID

FROM [dbo].[WantedAttribute] Wanted

WHERE Wanted.WantedSetID = People.WantedSetID

GROUP BY [WantedSetID]

) AS Wanted

WHERE People.qryWantedPeople_Count = Wanted.Count_WantedSetID

GO

2. Exekveringsdel

EXEC [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

3. Cleanup

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]') AND type in (N'P', N'PC'))

DROP PROCEDURE [dbo].[SQLUG_GetRows_GR2]

GO

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[qryWantedPeople]'))

DROP VIEW [dbo].[qryWantedPeople]

GO

Jonas Bergström
New Member
New Member
Posts: 3


--
21 Apr 2011 03:38 PM

--Mitt första bidrag. Måste börja nånstans så man får ett jämförelsevärde med de andra :)
--Skickar de tre del skripten för setup, huvudskript, uppstädning efter varann nedan
--mvh Jonas Bergström, SQL Service


-----------------------------------------------------------------------------------------

--setup.sql Jonas Bergström SQL Service version 1 "vyer+sp+ix" 2011-04-21

-----------------------------------------------------------------------------------------

--skapa separat vy för antal kriterier per setid

CREATE VIEW dbo.vwAmtWantsPerSet AS

SELECT wa.WantedSetID, COUNT(*) AS amtWants

FROM [NAV_det].[dbo].[WantedAttribute] wa

GROUP BY wa.WantedSetID

GO

--skapa separat vy för antal matchade kriterier

CREATE VIEW dbo.vsAmtPeopleWantsPerSet AS

SELECT wa.WantedSetID, pa.PeopleID, COUNT(*) AS amtPeople

FROM [NAV_det].[dbo].[WantedAttribute] wa

JOIN [NAV_det].[dbo].[PeopleAttribute] pa ON wa.AttributeID = pa.AttributeID

AND wa.AttributeValue = pa.AttributeValue

GROUP BY wa.WantedSetID, pa.PeopleID

GO

--sp som kör vyfrågan, join två vyer med extra join villkor att antal måste vara minst lika stort för att vara med i resultatet

GO

CREATE PROCEDURE dbo.pWants AS

SET NOCOUNT ON

SELECT p.PeopleID, p.WantedSetID

FROM vwAmtWantsPerSet w

JOIN vsAmtPeopleWantsPerSet p ON w.WantedSetID = p.WantedSetID AND w.amtWants <= p.amtPeople

RETURN 0

GO

--de som används i de två vyerna, som nya nc index 29 45

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_WSetAttrValue ON dbo.WantedAttribute (WantedSetID, AttributeId, AttributeValue)

GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PIdAttrIdAttrValue ON dbo.PeopleAttribute (PeopleID, AttributeId, AttributeValue)

GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PAttrIdAttrValue ON dbo.PeopleAttribute (AttributeId, AttributeValue) --15 37

go

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_WSetId ON dbo.WantedAttribute (WantedSetID) --15 37

go

-----------------------------------------------------------------------------------------

--huvudskript Jonas Bergström SQL Service version 1 "vyer+sp+ix" 2011-04-21

-----------------------------------------------------------------------------------------

exec dbo.pWants

GO

-----------------------------------------------------------------------------------------

--Uppstädning Jonas Bergström SQL Service version 1 "vyer+sp+ix" 2011-04-21

-----------------------------------------------------------------------------------------

DROP VIEW dbo.vwAmtWantsPerSet

GO

DROP VIEW dbo.vsAmtPeopleWantsPerSet

GO

DROP PROCEDURE pWants

GO

DROP INDEX dbo.PeopleAttribute.IX_PIdAttrIdAttrValue

GO

DROP INDEX dbo.PeopleAttribute.IX_PAttrIdAttrValue

GO

DROP INDEX dbo.WantedAttribute.IX_WSetAttrValue

GO

DROP INDEX dbo.WantedAttribute.IX_WSetId

GO

SwePeso
New Member
New Member
Posts: 67


--
21 Apr 2011 10:47 PM
Vi har en ny ledare!************************************************

* # * Förslag * Företag *

************************************************

* 0 * Peso * *

* 1 * Göran Rönnbäck 2 * SQL Service *

* 2 * Martin Höglund * Bring Citymail *

* 2 * Eddan 1 * *

* 2 * Joel Greijer 1 * Releye AB *

* 5 * Christian 1 * *

* 5 * Per Scheffer 2a * Bizware *

* 5 * Per Scheffer 2b * Bizware *

* 5 * Peter Abelsson 1 * H & M *

* 5 * Zhong 3 * B3IT *

* 5 * Lars Gråmark 1 * *

* 5 * Henrik F 1 * *

* 5 * Patrik Molin 1 * Affecto *

* 13 * Zhong 2 * B3IT *

* 14 * Per Scheffer 1 * Bizware *

* 15 * Göran Rönnbäck 1 * SQL Service *

* 16 * Zhong 4 * B3IT *

* 17 * Malin D 1 * Affecto *

* 18 * Zhong 1 * B3IT *

* * Malin D 2 * Affecto *

************************************************
You are not authorized to post a reply.
Page 3 of 6 << < 12345 > >>